Üst Ekstremıte Rahatsızlıkları

Üst Ekstremıte Rahatsızlıkları

Çoğumuzun doğuştan çoğumuzun ise daha sonradan oluşan bir çok rahatsızlığı vardır. Bu rahatsızlıkların bazıları için tedavi süreci olmasa da tıp dünyasının gelişmesi ile tedavisi bulunan bir çok hastalık vardır. Bu hastalılardan bir tanesi Kas İskelet İstemi içine giren Üst Ekstremıte Rahatsızlıkları. Bu rahatsızlıklar el bileğinde tekrarlayan ağrı, avuç içinde uyuşma, omuz bölgesinde hareketsizlik gibi bir çok belirti ile kendini gösterir. Prof. Dr. Tahir  Öğüt sizlere bu hastalıkların sebeplerini ve belirtilerini açıklıyor.

Üst Ekstremıte Rahatsızlıkları Üst Ekstremıte Rahatsızlıkları Nelerdir?

Akromiyoklavikuler Eklem Artriti: İlerleyen yaş ile birlikte görülme sıklığı artar. Daha önce AC eklem travması geçirip geçirmediği sorgulanmalıdır. Aşırı ağır kaldıranlarda sık görülür. FM’de AC eklem üzeri hassastır. Aynı taraf el karşı omuza dokundurulmaya çalışılırsa AC eklemi komprese edeceğinden ağrıya yol açar. Başlangıçta tedavi istirahat, soğuk uygulama ve NSAI tedavidir. Steroid enjeksiyonlar yapılabilir. Dirençli vakalarda distal klavikula rezeksiyonu endike olabilir.

Rotator Manşet Hastalıkları:

En sık omuz problemlerinden biridir. En çok akromiyon ve korakoakromial ligament altında supraspinatus tendonu sıkışır. Atma veya raket kullanılarak yapılan sporlarda sık görülse de üst ekstremitesi ile tekrarlayan hareketler yapan veya baş üzeri aktivitesi fazla olan herhangi bir kişide de görülebilir. Kronik sıkışmaya bağlı rotator manşet kasları yırtılabilir. Orta ve ileri yaşlı kişilerde Üst Ekstremıte Rahatsızlıkları sık rastlanır.

Sıklıkla supraspinatus tendonunun humerusa yapışma yerindeki vasküler yetersizliğe bağlıdır. Özellikle geceleri ve humerus lateraline yayılan sürekli bir ağrı vardır. Muayenede omuz hareketleri ağrılıdır ve aktif abdüksiyon sınırlıdır (60-120° arasında). İleri derecede yırtığı olanlarda, hasta sıklıkla kolunu 90° abduksiyonda tutamaz. Tanıda direk grafiler yardımcı olmazken, US ve MRG yardımcıdır. Küçük, tam kat olmayan yırtıklarda fizik tedavi yeterli olabilirken, büyük tam kat yırtıklarda artroskopik veya açık cerrahi tedavi gerekir.

Biseps Tendiniti:

Bisepsin uzun başı tendonunun, supraspinatus tendonunun distalinde, oluğu içindeki irritasyonu sonucu gelişir. Bisipital oluk üzerinde izole bir ağrı vardır. Bu ağrı tüm subakromiyal bölgeye de yayılabilir. Tanı US ve MRG ile kolayca konulur. Tedavi: kolun zorlamalardan kaçınılması, soğuk
uygulama ve NSAI uygulamaları yapılır. Steroid enjeksiyonu yapılabilir. Tedavi edilmeyen kronik vakalar bu tendonun kopması ile sonuçlanabilir. Kopma daha çok ağır bir cisim kaldırma esnasında kolun izometrik kasılması sırasında gerçekleşir ve hasta kopma sesini duyabilir. Ağrı ve ekimoz sonrası, kolda biseps kası üzerinde bir şişlik oluşur.Bisepsin kısa başı sağlam kaldığından ve fonksiyonel olarak ciddi bir zayıflık yaratmadığından cerrahi gerektirmez. Buna karşın tendonun distal yapışma yerindeki tedavi kopmalar ise cerrahi tamir gerektirir.

Üst Ekstremıte RahatsızlıklarıSubakromiyal Bursit:

Deltoid kası, rotator manşet kaslarından ayıran bursadır. Sıklıkla rotator manşet kaslarının sıkışması sonucu bursada enflamasyon gelişir. Omuzun aşırı kullanımı veya travma hikayesi vardır, ağrı ve hareket kısıtlılığı izlenir. Tedavide bursa aspirasyonu ve steroid enjeksiyonu oldukça faydalıdır. Bazı  Üst Ekstremıte Rahatsızlıkları vakalarda supraspinatus tendonu yapışma yerinde kalsifikasyon gelişebilir ki grafilerde humerus başının superior ve lateralinde görülür. Lokal anestezik ve steroid enjeksiyonuna cevap vermeyen vakalarda bu  kalsifikasyon cerrahi olarak eksize edilir.

Adeziv Kapsülit:

Donmuş omuz olarak da tanınan ve tam etiyolojisi bilinmeyen bir tablodur. Ağrıyla birlikte progresif olarak omuz hareketleri kısıtlanır. Klasik olarak 3 dönemi vardır: (1) ağrı, (2) sertlik, (3) çözülme. Genellikle başlangıç için belirli bir neden bulunamaz ve 40-60 yaş arası kadınların dominant olmayan taraf omuzlarında görülür; % 20 vakada bilateraldir. Bazen de sertlik travma, immobilizasyon veya rotator manşet yaralanmasına sekonder gelişebilir. FM’de omuz eklem hareketleri her yönde kısıtlanmıştır ve ağrılıdır. Direk grafide genellikle patoloji yoktur. Değişik kaynaklarda farklı belirtilmesine karşın 12-24 ay içinde spontan düzelme beklenir.

Önce ağrı kaybolur, sonra hareket açıklığı düzelmeye başlar. Ancak ROM egzersizleri yapmayan hastalarda bir miktar hareket kısıtlılığı kalabilir. Üst Ekstremıte Rahatsızlıkları başlangıç tedavisi NSAI, eklem enjeksiyonları ve agresif fizik tedavidir. Tedaviye dirençli vakalarda anestezi altında manipülasyon uygulanır veya artroskopik olarak eklem içi yapışıklıkların giderilir. Olekranon Bursiti: Tek bir travmatik darbe veya sürekli dirsek üzerine yüklenme gibi tekrarlayan mikro travmalar sonucu dirseğin posterior kısmında olekranon bursada sivi birikimidir

Septik olmayan bursitte aspirasyon, kompresif sargı ve NSAI ile Bazen bursa enfekte olur ve enflamasyon bulguları belirginleşir tedavi edilir. Septik ise antibiyotik eklenir. Tekrarlayan bursitlerde
tüm bursa cerrahi olarak eksize edilir. Lateral Epikondilit: Ekstensor grup kasların lateral epikondile yapışma yerinde noktasal hassasiyet ile karakterize bir tablodur. Raket kullanılan sporlarda yaygın olmakla birlikte spor yapmayanlarda da sık olarak görülen bir durumdur. El bileğinin dirence karşı tekrarlayan ekstansiyonları sonucu gelişir.

El bileğinin aktif ekstansiyonu ile önkol proksimalinde ve lateral epikondil üzerinde ağrı olur. Basmakla özellikle lateral epikondil üzeri hassastır. Tanı genellikle klinik olarak koyulur. Dirsek hareketlerinde kısıtlılık yoksa grafiye gerek yoktur. Üst Ekstremıte Rahatsızlıkları tedavisinde istirahat, NSAI ve soğuk uygulama yapılır. Özel epikondilit bandajları takılılır. Steroid enjeksiyonları yapılır. Tüm bu tedavilere dirençli vakalarda cerrahi olarak ekstansor grup kasların yapışma yerindeki dejenere dokular eksize edilir ve ekstansor grup kasların yapışma yeri bir miktar daha distale taşınır.

DeQuervain Tenosinoviti:

Elbileği 1. ekstensor kompartmanda abduktor pollisis longus ve ekstensor pollisis brevis kaslarının sıkışması sonucu gelişen tablodur. Radial stiloid üzerinde şişlik ve hassasiyet vardır. Başparmak ve elbileği hareketleri ağrılıdır. Finkelstein testi pozitiftir. Başlangış tedavi başparmağın immobilizasyonu, soğuk uygulama ve NSAI dir. 1. kompartman içine steroid enjekte edilebilir. Dirençli vakalarda cerrahi olarak kompartman gevşetilir. Cerrahi sırasında radial sinirin yüzeyel dalı korunmalıdır.

Üst Ekstremıte Rahatsızlıklarıİnterseksiyon Sendromu:

Distal radiusun 4-8cm proksimalinde 1. ve 2. ekstensor kompartmanların kesişme yerinde enflamasyon sonucu gelişen tablodur. Tekrarlayan el bileği ekstansiyonları sonucu bu bölgede ağrı ve hassasiyet gelişir. Başparmak tespiti ve NSAI tedavi uygulanır. Bunlara cevap alınamayan vakalarda steroid enjeksiyonu uygulanır.

Karpal Tünel Sendromu:

Üst Ekstremıte Rahatsızlıkları ile en sık görülen kompresif nöropatidir. Median sinirin karpal tünel içinde değişik sebeplere bağlı olarak sıkışması sonucu gelişir. Avuç içinde uyuşukluk, ağrı, yanma ve zayıflık ile karakterizedir, ileri dönemde tenar atrofi izlenebilir. Tanı genellikle klinik olarak konur, şüpheli vakalarda sinir ileti testleri istenebilir. Phalen ve Tinel testleri pozitiftir.

Nonoperatif tedavide gece istirahat atelleri, el bileğini aşırı aktiviteden koruma ve NSAI ler sayılabilir. Tünel içine steroid enjeksiyonları ile geçici fayda sağlanabilir. Konservatif tedavinin başarısız olduğu vakalarda cerrahi tedavi endikedir. Cerrahide açık olarak veya endoskopik olarak transvers karpal ligament kesilir.

Tetik Parmak:

Fleksor tendonun MCP eklem seviyesinde A1 pulley altında sıkışması sonucu gelişen tablodur. Olay MCP seviyesinde olmasına karşın hasta daha distalde, PIP veya DIP seviyesinde ağrı duyabilir. Ekstansiyon veya fleksiyon sırasında tendon daralan pulley altından zorla geçer ve bu esnada parmak aniden fleksiyon veya ekstansiyona gelir ve bu ani geçiş esnasında ağrı duyulur. Fleksor tendon kılıfı içine veya civarına steroid enjekte edilir. Düzelmeyen olgularda cerrahi olarak A1 pulley kesilir.

Dupuytren Kontraktürü:

Palmar fasianın kalınlaşması sonucu parmaklarda özellikle MCP eklem seviyesinde kontraktür ile karakterize bir hastalıktır. Problem genellikle 4. parmakta başlar ve yavaş yavaş diğer parmaklara da geçer. Etiyoloji tam bilinmemekle birlikte Kuzey Avrupalı orta yaşlı erkeklerde (genellikle 50 yaş üzeri) ailesel bir yatkınlık tanımlanmıştır.

Diyabet, sigara, epilepsi ve kronik alkolizm ile birliktelik bildirilmiştir. Erkeklerde kadınlara göre 7-15 kat fazla görülür. Patolojik olarak bir enflamasyon olur ve sonra tedricen palmar aponörozda kalınlaşma olur (fibrozis). Hastalık palmar katlantının her 2 yanında bir nodül olarak başlar. Nodül daha sonra MCP ekleme doğru kayar. Başlangıçtaki bu nodül ağrılıdır. Daha sonra bandlar oluştukça ağrı azalır. Üst Ekstremıte Rahatsızlıkları tanısı klinik olarak konur.

Herhangi bir tetkike gerek yoktur. Tedavide erken dönemde masaj ve steroid enjeksiyonu uygulanabilirken, ileri vakalarda cerrahi olarak kalınlaşmış fibrotik bandlar eksize edilir.

68 Comments Hide Comments

Я восхищен тем, как автор умело объясняет сложные концепции. Он сумел сделать информацию доступной и интересной для широкой аудитории. Это действительно заслуживает похвалы!

Доски объявлений предоставляют возможность продавать и покупать товары без посредников, что экономит время и деньги.

Читателям предоставляется возможность обдумать и обсудить представленные факты и аргументы.

Автор предоставляет достаточно информации, чтобы читатель мог составить собственное мнение по данной теме.

Я бы хотел отметить качество исследования, проведенного автором этой статьи. Он представил обширный объем информации, подкрепленный надежными источниками. Очевидно, что автор проявил большую ответственность в подготовке этой работы.

Автор представляет информацию в легком и доступном формате, что делает ее приятной для чтения.

Just want to say your article is as astonishing. The clarity in your post is simply excellent and i can assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the gratifying work. Это сообщение отправлено с сайта https://ru.gototop.ee/

Good day I am so grateful I found your weblog, I really found you by mistake, while I was browsing on Google for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say kudos for a fantastic post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read it all at the moment but I have bookmarked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the excellent work.

Today, I went to the beachfront with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone!

Hello terrific website! Does running a blog like this take a massive amount work? I’ve absolutely no understanding of computer programming but I had been hoping to start my own blog in the near future. Anyways, should you have any recommendations or tips for new blog owners please share. I know this is off subject but I just had to ask. Thank you!

Great work! This is the type of info that are supposed to be shared across the web. Shame on the seek engines for not positioning this publish upper! Come on over and talk over with my website . Thanks =)

Aw, this was a very nice post. Spending some time and actual effort to make a good article… but what can I say… I put things off a lot and don’t seem to get anything done.

Aw, this was an incredibly nice post. Spending some time and actual effort to generate a great article… but what can I say… I procrastinate a whole lot and don’t seem to get anything done.

Can I simply just say what a comfort to discover somebody who truly knows what they’re talking about online. You certainly understand how to bring a problem to light and make it important. More people need to check this out and understand this side of the story. I was surprised you’re not more popular given that you surely have the gift.

It is appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy. I’ve learn this publish and if I could I desire to counsel you some fascinating issues or tips. Maybe you can write next articles referring to this article. I want to read more issues approximately it! Это сообщение отправлено с сайта https://ru.gototop.ee/

Advanced Security Measures: To ensure the highest level of security, CandyMail.org employs various advanced security measures. This includes regular security audits, vulnerability assessments, and adherence to industry best practices. By prioritizing security, CandyMail.org maintains a reliable and trustworthy platform for users to conduct their confidential communications.

hey there and thank you for your information – I have certainly picked up
something new from right here. I did however expertise a few technical points using this web site, as I
experienced to reload the site a lot of times previous to I could
get it to load properly. I had been wondering if your hosting is OK?

Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will sometimes affect
your placement in google and could damage your high-quality
score if ads and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this
RSS to my e-mail and could look out for much more of your respective intriguing content.
Ensure that you update this again very soon.
powered by GoToTop.ee
https://ru.gototop.ee/

I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog
and was curious what all is needed to get setup? I’m assuming
having a blog like yours would cost a pretty penny?

I’m not very internet smart so I’m not 100% certain. Any tips or advice would be
greatly appreciated. Thank you
powered by GoToTop.ee
https://ru.gototop.ee/

Hi there, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just
curious if you get a lot of spam feedback? If so how do you stop it, any plugin or anything you
can advise? I get so much lately it’s driving me crazy so any assistance is very much appreciated.

powered by GoToTop.ee
https://ru.gototop.ee/

Howdy! I could have sworn I’ve been to this website before but after reading through some of the post I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely glad I found it and I’ll be book-marking and checking back often!

Nice blog here! Also your site loads up very fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as fast as yours lol

At this time it appears like WordPress is the best blogging platform out there right now. (from what I’ve read) Is that what you are using on your blog?

Someone necessarily help to make severely articles I would state. That is the very first time I frequented your web page and thus far? I amazed with the research you made to make this actual publish amazing. Fantastic task!

Great work! This is the kind of information that are supposed to be shared around the net. Shame on the seek engines for not positioning this post upper! Come on over and discuss with my website . Thanks =)

Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message home a bit, but other than that, this is fantastic blog. A great read. I’ll certainly be back.

I don’t even understand how I stopped up right here, but I believed this put up was good. I do not know who you might be but definitely you’re going to a well-known blogger in the event you are not already. Cheers!

Весь перечень представлен в каталоге, на сайте имеет фото, описание, технические характеристики, указана стоимость, что облегчает, ускоряет поиск. Если вам сложно самостоятельно подобрать устройство, наш менеджер проконсультирует. [url=https://prokat-59.ru/]Аренда электроинструмента[/url] – удобный, экономичный и быстрый способ выполнения работы, ремонта и строительства.

аренда инструмента [url=https://www.prokat-59.ru/]прокат инструмента в Перми[/url].

Аренда инструмента дает вам доступ к широкому выбору инструментов, которые могут быть недоступны для покупки. Вы можете арендовать тот инструмент, который наиболее подходит для вашей конкретной задачи, без необходимости покупать его.

аренда инструмента [url=https://www.prokat-59.ru/]прокат инструмента в Перми[/url].

I’m truly enjoying the design and layout of your blog. It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme? Exceptional work!

Add Your Comment